• Biểu mẫu - Văn bản

  Di chúc hai người làm chứng

  LUẬT PHÁP DÂN - CHUYÊN GIA TƯ VẤN ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

  - Chuyên tư vấn giải quyết các tranh chấp đất đai và nhà ở

  - Khởi kiện, khiếu nại các vấn đề về đất đai và nhà ở

  - Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

  - Tư vấn và thực hiện các thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở

  - Luật sư đại diện tham gia các giao dịch đất đai nhà ở

  Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng - Giấy phép cải tạo nhà

  Trân trọng!

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  DI CHÚC

   

  Hôm nay, ngày ........tháng ......... năm .........., vào lúc....... giờ .........phút, tại ………………

  Họ và tên tôi là: .............................................................................................

  - Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................

  - Chứng minh nhân dân số:........................…………Nơi cấp: ...........................................

  cấp ngày …………… tháng ……… năm ...............

  - Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

  Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

  Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

  1..............................................................................................................

  2………………………………………………………………………..

  3………………………………………………………………………..

  Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: .............................

  ............................. ....................... ............................. ...................................

  Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

  Sau khi tôi qua đời

  Họ và tên Ông (Bà)............................................................................................

  Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:........................…………Nơi cấp: ...........................................cấp ngày …………… tháng ……… năm ............... Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

  sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại

  Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

  (Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

  Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

  Họ và tên: .............................................................................................

  Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................... ………Chứng minh nhân dân số:.........................………Nơi cấp: ...........................................cấp

  ngày ……………tháng ……….. năm ………..... Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................

  Họ và tên: ................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................... ……… Chứng minh nhân dân số:.........................………Nơi cấp: ...........................................cấp ngày ……………tháng ……….. năm ………..... Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................

  Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

  Di chúc đã được lập xong hồi………ngày…......tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

  Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản............trang./. ………………….., ngày … tháng … năm ……

         Nhân chứng 1                            Người lập Di chúc                         Nhân chứng 2          

   (Ký và ghi rõ họ và tên)                (Ký và ghi rõ họ và tên)              (Ký và ghi rõ họ và tên)                                                                    

   

 • CÔNG TY LUẬT PHÁP DÂN
  Địa chỉ: số 18/35 Lê Văn Lương - Cầu Giấy - Hà Nội
  website: tranhchapdatdai.vn I email: luatphapdan@gmail.com
  Điện thoại liên hệ:(04).35.565.136 I hotline: 0912.211.788 / 0946.311.788