• Biểu mẫu - Văn bản

  Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  LUẬT PHÁP DÂN - CHUYÊN GIA TƯ VẤN ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

  - Chuyên tư vấn giải quyết các tranh chấp đất đai và nhà ở

  - Khởi kiện, khiếu nại các vấn đề về đất đai và nhà ở

  - Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

  - Tư vấn và thực hiện các thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở

  - Luật sư đại diện tham gia các giao dịch đất đai nhà ở

  Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng - Giấy phép cải tạo nhà

  Trân trọng!

  Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mẫu số: 02/ĐK-GCN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mẫu số 02/ĐK-GCN

   

   

   

  PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

  Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

  Ngày..… / ..… / ....…

  Quyển số ……, Số thứ tự……..

  Người nhận hồ sơ

  (Ký và ghi rõ họ, tên)

   

   

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

  VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

   

   

   

  Kính gửi: UBND ......................................................................

   

   

   

  I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT               (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

   

  1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

    1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………

    ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

   1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

  (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo)

   

  2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

     2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:………………….………;

     2.3. Ngày cấp GCN …   / …  / ………..

   

  3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: .....................................................................

  ..................................................................................................................................................

   

  4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu có)

   

  4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

     - Thửa đất số: ………………..…….……;

     - Tờ bản đồ số: ……………………....…;

     - Diện tích: ……..…...…….................. m2

     - …………………………….……………

     - …………………………….……………

  4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

     - Thửa đất số: ………………..…….….;

     - Tờ bản đồ số: ……………………....…;

     - Diện tích: ……………...……............. m2

     - …………………………….……………

     - …………………………….……………

   

  5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có)

      (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)

   

    5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

    - Tên công trình: ……………….…………;

    - Diện tích xây dựng: ............................. m2;

    - .........................................................

     ..........................................................

     ..........................................................

     ..........................................................  

   

  5.2. Thông tin có thay đổi:

   - Tên công trình: …………………………;

   - Diện tích xây dựng: ............................ m2;

   - ..........................................................

     ..........................................................

     ..........................................................

     ..........................................................    

   

  6. Rừng sản xuất là rừng trồng có thay đổi (nếu có)

    (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)

   

  6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

  ……………………………………………….;

  ……………………………………………….;

  ……………………………………………….;

   

  6.2. Thông tin có thay đổi:

  ……………………………………………….;

  ……………………………………………….;

  ……………………………………………….;

   

  7. Cây lâu năm có thay đổi (nếu có)

    (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)

   

  7.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

  ……………………………………………….;

  ……………………………………………….;

   

  7.2. Thông tin có thay đổi:

  ……………………………………………….;

  ……………………………………………….;

   

  8. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

     - Giấy chứng nhận đã cấp ;

    ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

     ..............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   

   

       

   

  Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

                                             ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                                                Người viết đơn                                                                                            (Ký và ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu có)

   

  II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

  (Về việc niêm yết thông báo mất GCN đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp lại GCN bị mất)

  ..............................................................................................................................................

     ..............................................................................................................................................

   

  …………, ngày…./…/ …..

  Cán bộ địa chính

  (Ký, ghi rõ họ, tên)

   

   

   

   

  …………, ngày…/…./ …..

  TM. Uỷ ban nhân dân

  Chủ tịch 

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

  III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  (Phải nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN).

  …………, ngày…./…/ …..

  Cán bộ thẩm tra

  (Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

   

   

   

  …………, ngày…./…/ …..

  Giám đốc

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

       

   

 • CÔNG TY LUẬT PHÁP DÂN
  Địa chỉ: số 18/35 Lê Văn Lương - Cầu Giấy - Hà Nội
  website: tranhchapdatdai.vn I email: luatphapdan@gmail.com
  Điện thoại liên hệ:(04).35.565.136 I hotline: 0912.211.788 / 0946.311.788