• Biểu mẫu - Văn bản

  Đơn đề nghị đăng ký biến động đất đai

  LUẬT PHÁP DÂN - CHUYÊN GIA TƯ VẤN ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

  - Chuyên tư vấn giải quyết các tranh chấp đất đai và nhà ở

  - Khởi kiện, khiếu nại các vấn đề về đất đai và nhà ở

  - Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

  - Tư vấn và thực hiện các thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở

  - Luật sư đại diện tham gia các giao dịch đất đai nhà ở

  Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng - Giấy phép cải tạo nhà

  Trân trọng!

  Đơn đề nghị đăng ký biến động Mẫu số: 03/ĐK-GCN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mẫu số 03/ĐK-GCN

   

   

   

   

   

  PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

  Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

      Ngày..… / ..… / ....…

  Quyển số ……, Số thứ tự……..

  Người nhận hồ sơ

  (Ký và ghi rõ họ, tên)

   

   

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

  VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

   

   

   

  Kính gửi: UBND .........................................................................

   

   

   

  I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

   

  1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

    1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………        

    ..............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

   1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………

         (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

   

  2. Giấy chứng nhận đã cấp

    2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

    2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  

   

  3. Nội dung biến động

   

   3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

    -.…………………………………………….;

    -.…………………………………………….;

    -.…………………………………………….;

  ……………………………………………….;

  ……………………………………………….;

  ……………………………………………….;

  ……………………………………………….;

  ……………………………………………….;

   3.2. Nội dung sau khi biến động:

    -….……………………………………….;

    -….……………………………………….;

    -….……………………………………….;

  ……………………………….….………...;

  ………………………….……….………...;

  ………………………….…………………;

  …………………….………………………;

  …………………….………………………;

   

  4. Lý do biến động

     .............................................................................................................................................;

   .............................................................................................................................................;                                                                                ..............................................................................................................................................;

   

  5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

       - Giấy chứng nhận đã cấp;

        .........................................................................................................................................

        .........................................................................................................................................

        .........................................................................................................................................     

   

           

   

  Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

                                             ……………, ngày .... / ... /......

                                               Người viết đơn

                                                (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

   

   

   

  II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

  ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  Ngày….. tháng…. năm …..

  Người thẩm tra

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

   

   

   

   

   

   

  Ngày….. tháng…. năm …..

  Giám đốc

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

   

 • CÔNG TY LUẬT PHÁP DÂN
  Địa chỉ: số 18/35 Lê Văn Lương - Cầu Giấy - Hà Nội
  website: tranhchapdatdai.vn I email: luatphapdan@gmail.com
  Điện thoại liên hệ:(04).35.565.136 I hotline: 0912.211.788 / 0946.311.788