• Biểu mẫu - Văn bản

  Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  LUẬT PHÁP DÂN - CHUYÊN GIA TƯ VẤN ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

  - Chuyên tư vấn giải quyết các tranh chấp đất đai và nhà ở

  - Khởi kiện, khiếu nại các vấn đề về đất đai và nhà ở

  - Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

  - Tư vấn và thực hiện các thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở

  - Luật sư đại diện tham gia các giao dịch đất đai nhà ở

  Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng - Giấy phép cải tạo nhà

  Trân trọng!

  Mẫu đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mẫu số: 15/ĐK

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

  Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

  ....Giờ...phút, ngày .../.…/….…

  Quyển số …., Số thứ tự….....

  Người nhận hồ sơ

            (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

   

   

  ĐƠN XIN CẤP LẠI, CẤP ĐỔI

  GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   

   

   

   

   Kính gửi:.................................................................

   

  I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

  (Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

   

  1. Người sử dụng đất:

    1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):...................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

    1.2 Địa chỉ :........................................................................................................

  .............................................................................................................................

   

  2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin cấp lại, cấp đổi:

      2.1. Số phát hành:...............  ; 2.2. Số vào sổ cấp GCNQSDĐ:.....................

      2.3. Ngày cấp:.....................  ; 2.4. Cơ quan cấp:............................................

   

  3. Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

     3.1. Thửa đất số:.......................; 3.2. Tờ bản đồ số: ......................................;

     3.3. Địa chỉ tại:..................................................................................................

   

  4.  Nội dung kê khai bổ sung

      4.1. Tài sản gắn liền với đất: ….......................................................................

  .............................................................................................................................

      4.2. Nguồn gốc sử dụng đất: …………............................................................

  .............................................................................................................................

  .............................................................................................................................

   

  5. Lý do xin cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ:...................................................

  .............................................................................................................................    .............................................................................................................................

   

  6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

        - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ........................................................

        - .....................................................................................................................

        - .....................................................................................................................

        - .....................................................................................................................

   

   

           

   

              Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

                                            …., ngày .... tháng ... năm ......

                                                Người viết đơn

                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

  II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

  ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ..............................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

  Ngày….. tháng…. năm …..

  Người thẩm tra

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

   

   

   

   

   

  Ngày….. tháng…. năm …..

  Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hướng dẫn viết đơn

         - Trường hợp giấy chứng nhận đã cấp ghi nhiều thửa thì viết cho mỗi thửa đất một đơn riêng;

  - Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi có đất;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp tỉnh nơi có đất;  

  - Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  - Điểm 2 và điểm 3 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

         - Điểm 4 kê khai bổ sung đối với trường hợp xin cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ đã cấp theo hướng dẫn của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất;

  - Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức. 

   

 • CÔNG TY LUẬT PHÁP DÂN
  Địa chỉ: số 18/35 Lê Văn Lương - Cầu Giấy - Hà Nội
  website: tranhchapdatdai.vn I email: luatphapdan@gmail.com
  Điện thoại liên hệ:(04).35.565.136 I hotline: 0912.211.788 / 0946.311.788