• Biểu mẫu - Văn bản

  Hợp đồng uỷ quyền

  LUẬT PHÁP DÂN - CHUYÊN GIA TƯ VẤN ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

  - Chuyên tư vấn giải quyết các tranh chấp đất đai và nhà ở

  - Khởi kiện, khiếu nại các vấn đề về đất đai và nhà ở

  - Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

  - Tư vấn và thực hiện các thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở

  - Luật sư đại diện tham gia các giao dịch đất đai nhà ở

  Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng - Giấy phép cải tạo nhà

  Trân trọng!

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

  Hôm nay, ngày ......  tháng ........ năm ........, tại trụ sở Văn phòng Công chứng , chúng tôi gồm có:

  BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

  Ông ..............................., sinh năm: ................, CMND số: ..................do Công an ............... cấp ngày .................. và vợ là bà....................................., sinh năm: ..........., CMND số: .................................... do Công an .............. cấp ngày ................., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: .....................................

  BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

  Ông/Bà ......................................, sinh năm: ..........., CMND số: ............. do Công an .................. cấp ngày ............., hộ khẩu thường trú tại: .....................................

  Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

  ĐIỀU 1: CĂN CỨ UỶ QUYỀN

  Bên A là chủ sở hữu và chủ sử dụng hợp pháp của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số ………………………, thành phố ........... theo “Giấy chứng nhận………….” số: ……………………, hồ sơ gốc số/số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ………… do UBND…………………. cấp ngày ………………… (Sau đây trong hợp đồng gọi tắt là “Bất động sản).

  Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện các công việc ghi tại Điều 2 dưới đây.

  ĐIỀU 2: NỘI DUNG UỶ QUYỀN

  Bên A đồng ý uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền thay mặt và nhân danh Bên A làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, làm các thủ tục pháp lý và ký các giấy tờ cần thiết có liên quan đến Bất động sản ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này để thực hiện các việc sau:

  - Quản lý, sử dụng;

  - Ký hợp đồng điện, nước, điện thoại và các hợp đồng khác phát sinh trong quá trình sử dụng Bất động sản;

  - Bán, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp theo quy định của pháp luật;

  - Được ký văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ các văn bản Bên B đã ký trong quá trình thực hiện Hợp đồng ủy quyền này theo quy định của pháp luật;

  - Bên được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba (nếu có).

  ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

  1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

  - Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc;

  - Chịu trách nhiệm về cam kết do Bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;

  - Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này.

  2. Bên A có các quyền sau đây:

  - Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên;

  - Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.

  ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

  1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

  - Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực hiện công việc đó;

  - Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;   

  - Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền.

  2. Bên B có các quyền sau:

     - Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền;

  ĐIỀU 5: CAM ĐOAN

  - Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải có trách nhiệm thực hiện đúng những điều quy định tại Hợp đồng này và tuân theo các quy định của pháp luật khi thực hiện việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này;

  - Bên được uỷ quyền đồng ý nhận thực hiện và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để thực hiện các việc được uỷ quyền nói trên;

  - Bên uỷ quyền cam đoan việc uỷ quyền nói trên không nhằm trốn tránh một nghĩa vụ tài sản nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc do Bên được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi nội dung được uỷ quyền;

  - Bên uỷ quyền cam đoan ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kỳ một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kỳ một người nào khác.

  ĐIỀU 6: THỜI HẠN UỶ QUYỀN

  Thời hạn uỷ quyền là ...... (.............) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc chấm dứt trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 7: CHẾ ĐỘ THÙ LAO

  Bên uỷ quyền không phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền khi thực hiện Hợp đồng này.

  ĐIỀU 8: CAM KẾT CHUNG

  Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những điều khoản đã được ghi trong mục 12, chương XVIII, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam.

  Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, đã được Công chứng viên giải thích nội dung, quyền và nghĩa vụ của các bên khi ký Hợp đồng này. Các bên đã hiểu rõ nội dung, đồng ý và ký tên/điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

  Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

  BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)

  BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

   

   

 • CÔNG TY LUẬT PHÁP DÂN
  Địa chỉ: số 18/35 Lê Văn Lương - Cầu Giấy - Hà Nội
  website: tranhchapdatdai.vn I email: luatphapdan@gmail.com
  Điện thoại liên hệ:(04).35.565.136 I hotline: 0912.211.788 / 0946.311.788